1 สิงหาคม 2012

การแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องบิน สพฐ. ระดับประเทศ

Filed under: แข่งขันหุ่นยนต์ —— พรศักดิ์ วงค์ศิริ @ 17:33

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ และเครื่องบิน สพฐ. ระดับประเทศปีการศึกษา 2554 คลิก
"สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน" 24 – 27 มกราคม 2555
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก http://www.thairobot.in.th/
ผลงานการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับประเทศ  โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
 

๑.  หุ่นยนต์บังคับมือ   ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น  เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
 
เด็กชายนนท์ธวัช นิลสาขา  ๑/๑๓ เด็กชายณัฐวัฒน์ มาลาสี ๑/๑๓ เด็กชายธรรมลักษณ์ หลวงกลาง ๒/๓
๒.  หุ่นยนต์บังคับมือ   ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย เหรียญเงิน (อันดับ ๘ ของประเทศ)   
 นายพัฒนพงษ์  บ่อไทย  ม. ๕/๓  นายจักรกฤษ์  ทองโคตร  ม. ๕/๓  นายวรเมธ  หงษาวงศ์  ม. ๕/๓
๓.  หุ่นยนต์อัตโนมัติ   ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น  เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
 เด็กชายธนพล  พืชนุกูล   ม. ๓/๑๐ เด็กชายวันชนะ  บุรีขันธ์      ม. ๓/๑๐   
๔.  หุ่นยนต์อัตโนมัติ   ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย เหรียญทอง ชนะเลิศ  (อันดับ ๑ ของประเทศ)
 นายกัลป์ชัย  ท่าค้อ     ม. ๖/๖  นายธนาวุฒิ  สังข์เพชร   ม. ๕/๒  นายรชต  ศรีลาศักดิ์     ม ๕/๒
ฝึกสอน/ควบคุมทีมนายพรศักดิ์ วงศ์ศิริ นายสมชาย ยิ่งคำแหง นายศราวุธ บุญปลอด นายพชรวัฒน์ ศรีสุราช

ชนะเลิศ หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับ ม. ปลายรองชนะเลิศอันดับ 1 หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับ ม. ต้นรองชนะเลิศอันดับ 2 หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับ ม. ต้น

สรุปผลแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องบินระดับประเทศ ศูนย์หุ่นยนต์จังหวัดนครพนม
เครื่องร่อน บินนาน ระดับประถมศึกษา
      โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา  สพป. นครพนม เขต 2
เหรียญทองแดง
เครื่องร่อน ประเภทบินไกล ระดับประถมศึกษา
      โรงเรียน ต.ช.ด. บ้านนาสามัคคี   สพป. นครพนม เขต 2 เหรียญทอง
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
      โรงเรียนค้อวิทยาคม  สพม เขต 22  เหรียญเงิน
หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับ ม. ต้น
      โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม เขต 22   เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 2)
หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับ ม. ปลาย
      โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม เขต 22  เหรียญเงิน

หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับ ม. ต้น
      โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม เขต 22   เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 1)
หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับ ม. ปลาย
      โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม เขต 22  เหรียญทอง (ชนะเลิศ)

ประกาศผลการประกวด แข่งขันหุ่นยนต์ เครื่องบิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. ประเภทบังคับมือ   
     ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น   มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ประเภทอัตโนมัติ    (ผลครบทุกลำดับ)
    ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น   มัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ประภทโครงงาน     
   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น   มัธยมศึกษาตอนปลาย
4. ประภทเครื่องบิน 
  ประถมศึกษา            
       บินไกล             บินนาน
มัธยมศึกษาตอนต้น  
       บินไกล             บินนาน

พิมพ์วุฒิบัตร/ข้อมูลเพิ่มเติมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากเว็บ http://www.krongsap.com/

     สอบถามเพิ่มเติมที่เลขาศูนย์หุ่นยนต์ฯ
     พรศักดิ์  วงศ์ศิริ (0864504687) pornsak_wongsiri@yahoo.com
 

 

ใส่ความเห็น

©2014
Provided by WPMU DEV -The WordPress Experts
Hosted by My-robot Network